Textos legals

OBJECTE
Aquest web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés públic a la informació relativa als continguts mercantils, activitats i productes ofertats per:
Finques Tejedor, Administrador API, SL
c/ Santa Anna, 20
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 16 55 – 637 55 20 77
Fax 93 466 61 45

PROPIETAT INTELECTUAL i INDUSTRIAL
Els drets de propietat intelectual del web www.finquestejedor.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diversos elements continguts són titularitat de Finques Tejedor, Administrador API, SL a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, d’acord amb la legislació espanyola i de la unió europea aplicable.
L’usuari pot visualitzar tots elements, imprimir-los, copiar-los i enmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, únicament iexclusiva, per a ús personal i privat. Quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, distribució, així com modificació, alteració o descompilació.

Finques Tejedor, Administrador API, SL, es reserva el dret d’efectuar sense avís les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareguin presentats o localitzats.

GENERALS
Per a tota qüestió de litigi o que incumbeixi a la web de Finques Tejedor, Administrador API, SL serà d’aplicació a la legislació espanyola, essent competents per la resolució de tots esl conflictes derivats o relacionats amb l’us d’aquest web, els Jutjats i Tribunals del domicili de l’usari, i els de Barcelona en el suposat que aquest resideixi fora del territori de l’estat espanyol.
L’accés al web de Finques Tejedor, Administrador API, SL, implica l’acceptació de totes les condicions anteriorment expresades.

 

OBJETO
La presente página Web ha sido diseñada para dar a conocer y permitir el acceso al público a la información relativa a los contenidos mercantiles, actividades, y productos ofertados por:
Finques Tejedor, Administrador API, SL
c/ Santa Anna, 20
08921 Santa Coloma de Gramenet
Tel. 93 386 16 55 – 637 55 20 77
Fax 93 466 61 45

PROPIETAT INTELECTUAL Y INDUSTRIAL
Los derechos de propiedad intelectual de la página www.organize.es, su código fuente, diseño, estructuras de navegación, bases de datos y los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de Finques Tejedor, Administrador API, SL ,a quien corresponde el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en cualquier forma y, en especial, los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, de acuerdo con la legislación española y de la unión europea aplicable.
El usuario puede visualizar todos los elementos, imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado, quedando, por tanto, terminantemente prohibida su utilización con fines comerciales, su distribución, así como su modificación, alteración o descompilación.
Finques Tejedor, Administrador API, SL, se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su sede web, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que presta como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados.

GENERALES
Para toda cuestión litigiosa o que incumba a la web de Finques Tejedor, Administrador API, SL, será de aplicación la legislación española, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con el uso de este Web, los Juzgados y Tribunales del domicilio del usuario, y los de Barcelona en el supuesto de que éste resida fuera del territorio del estado español.
El acceso al web de Finques Tejedor, Administrador API, SL implica la aceptación de todas las condiciones anteriormente expresadas.

© Finques Tejedor - Avis legal
Inici | Situació | Distribució i preus | Detalls i qualitats | Obra nova / Finançament | Contacte